Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad op 1 mei 2020 in werking.
Elke vzw, opgericht voor 1 mei 2019 is verplicht om tegen uiterlijk 1.1.2024 de statuten met de bepalingen van het WVV in overeenstemming te brengen via een Algemene Vergadering.

In onze vzw is de voorbereiding reeds enige tijd aan gang. Een werkgroep “ad hoc” neemt de nieuwe wetgeving door en werkt aan de redactie van een voorstel. Een voorstel inderdaad want eerst dient op het niveau van het bestuursorgaan (nieuwe benaming voor Raad van Bestuur) het voorstel te worden aangenomen alvorens het ter goedkeuring wordt voorgelegd op de Algemene Vergadering (A.V.). Na de goedkeuring op de A.V. volgt, binnen de 30 dagen vanaf de dagtekening van de nieuwe statuten, neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank (de vroegere Rechtbank van Koophandel) met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Een aantal zaken dienen uitdrukkelijk vermeld in de statuten. Dat was ook reeds in de oude wetgeving het geval maar nieuw zijn  de verplichtingen om het belangeloze doel uitdrukkelijk te omschrijven en een opsomming te geven van de kernactiviteiten. Ook het gewest waarin de maatschappelijke zetel zich bevindt dient opgenomen.

Andere bepalingen dienen dan niet meer uitdrukkelijk te worden opgenomen in de statuten zoals de namen van de stichters en het gerechtelijk arrondissement waartoe de vzw ressorteert. Evenmin de bepaling dat er minimum drie leden moeten zijn maar het minimumaantal moet wel worden vermeld en dat kan dus twee zijn !

Nog andere bepalingen worden nu bij wet geregeld; zij mogen maar moeten niet opgenomen worden in de statuten nl de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de wijze van uitoefening van die bevoegdheden, evenmin de afzetting van bestuurders en dagelijks bestuurders,

Tenslotte zijn er een belangrijk aantal nieuwe wetsbepalingen. We beperken ons hier tot een opsomming:
.  het aantal bestuurders en de coöptatie van bestuurders;
.  de handtekeningsclausule;
.  de schriftelijke besluitvorming;
.  de vertegenwoordiging als bestuurder;
.  het dagelijks bestuur;
.  de algemene vergadering (wijzigingen o.a. mbt de bevoegdheden en oproepingstermijn) ;
.  toegetreden leden;
.  het beperken van de aansprakelijkheid via de statuten;
.  het intern reglement.